Markup- og internasjonale karakterenheter

Markup- og internasjonale karakterenheter

Hva det ser ut somNumerisk kodeAlfakode
! !
" " "
# #
$ $
% %
& & &
' '
( (
) )
* *
+ +
, ,
- -
. .
/ /
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
: :
; ;
< < <
= =
> > >
? ?
@ @
EN EN
B B
C C
D D
E E
F F
G G
H H
Jeg Jeg
J J
K K
L L
M M
N N
O O
P P
Q Q
R R
S S
T T
U U
V V
W W
X X
Y Y
Z Z
[ [
\ \
] ]
^ ^
_ _
` `
en en
b b
c c
d d
e e
f f
g g
h h
Jeg Jeg
j j
k k
l l
m m
n n
o o
p p
q q
r r
s s
t t
u u
v v
w w
x x
y y
z z
{
}
~ ~
– –
— —
Œ Œ Œ
œ œ œ
Š Š Š
š š š
Ÿ Ÿ Ÿ
ˆ ˆ ˆ
˜ ˜ ˜